Monday, June 27, 2011

Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011

Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011 1

Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011 2Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011 2Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011 2Valeriya Melnik by Thanassis Krikis for Vogue Hellas July 2011 2

No comments:

Post a Comment